Life At Motul Vietnam

Hành Trình Tại Việt Nam

FACTORY OPERATION EXCELLENCE MANAGER

 

A. CÔNG VIỆC CHÍNH:

1. Cải tiến hoạt động chung của nhà máy:

 • Nhận diện "lỗ hổng" trong hệ thống điều hành hoạt động nhà máy. Phân tích, đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến; giám sát tiến độ thực hiện dự án; đánh giá và báo cáo;
 • Phối hợp các bộ phận xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý trong nhà máy, bao gồm:
  • Xây dựng và quản lý mục tiêu và KPIs theo BCS;
  • Xây dựng, triển khai mô hình QLDA cải tiến theo 6-Sigma;
 • Tư vấn cho các bộ phận trong việc cải tiến cũng như trong việc áp dụng các công cụ cải tiến.

2. Chú trọng cải tiến có trọng điểm hiệu quả hoạt động sản xuất và kho vận:

 • Thu thập số liệu, phân tích và nhận diện các cơ hội cải tiến quy trình quản lý sản xuất, quy trình quản lý kho; triển khai thực hiện cải tiến các quy trình và phối hợp triển khai;
 • Tính toán năng lực sản xuất, phân tích cơ hội và mạnh mẽ triển khai các biện pháp cải thiện công suất nhà máy (đặc biệt là mảng sản xuất và kho);
 • Chủ động áp dụng các công cụ cải tiến, bao gồm:
  • Triển khai các công cụ Lean, bao gồm 5S, Kaizen, VSM v.v...;
  • Triển khai đo lường và cải thiện OEE nhà máy;
  • Triển khai SPC/SQC.
 • Đánh giá hiệu quả cải tiến, và đề xuất các giải pháp.

3. Quản lý, cải thiện và Kiểm soát chi phí:

 • Thu thập số liệu, phân tích và nhận diện các cơ hội cải tiến quy trình sản xuất, kho vận và triển khai thực hiện cải tiến các quy trình liên quan;
 • Phối hợp triển khai:
  • Xây dựng ngân sách;
  • Quản lý chi phí và sử dụng ngân sách cùa nhà máy;
  • Theo dõi, thống kê, phân tích và báo cáo tình hình sử dụng ngân sách nhà máy, bao gồm CAPEX, OPEX;
  • Theo dõi, thống kê, phân tích và báo cáo chi phí sản xuất và các chỉ số đo lường hiệu quả hoạt động khác có liên quan chi phí, như Chi phí chất lượng, Chi phí sản xuất, Tiêu hao nguyên liệu v.v...

4. Hỗ trợ chấn chỉnh các hoạt động của các bộ phận theo yêu cầu của GĐ nhà máy:

 • Hoạt động cải tiến và bảo trì máy móc thiết bị;
 • Hoạt động chất lượng;
 • Hoạt động quản lý dự án;
 • Hoạt động sản xuất;
 • Hoạt động kho.

 

B. YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

- Đại học hoặc sau đại học, tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công nghiệp là một lợi thế;

- Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên trong công việc cải tiến quy trình, quản lý dự án;

- Kiến thức và kinh nghiệm vững vàng trong hoạt động quản lý kho bãi, công cụ LEAN, 6 Sigma và ISO 14K;

- Hiểu rõ các quy trình chính, định hướng phát triển trong nhà máy, cũng như về cơ cấu nguồn lực, sơ đồ tổ chức;

- Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc;

- Có kỹ năng quản lý, giám sát và làm việc theo hệ thống;

- Có khả năng hoạch định và làm việc có định hướng chiến lược.

 

 

HỒ SƠ TUYỂN DỤNG VUI LÒNG GỬI EMAIL VỀ:

 

dhtnthuy@vilube.com.vn (Ms. Thúy)

lttanh@vilube.com.vn (Ms. Tú Anh)